• voor 22.00 uur besteld, morgen in huis
  • samengesteld door specialisten
  • met bierkaart en persoonlijke wenskaart

algemene voorwaarden ah bierbox

AH Bierbox is een handelsmerk van Albert Heijn B.V. (KvK-nummer 35012085), Provincialeweg 11 te (1506 MA) Zaandam. Albert Heijn B.V. voert AH Bierbox (www.ah.nl/bierbox) uit. Via AH Bierbox worden producten door Albert Heijn B.V. aangeboden en is het mogelijk deze producten bij Albert Heijn B.V. te bestellen.

1. toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van AH Bierbox en op elke tot stand gekomen (koop)overeenkomst via AH Bierbox tussen AH Bierbox en consument.

1.2. Eventueel door u gehanteerde algemene voorwaarden wijzen wij uitdrukkelijk af.

1.3. Wij kunnen deze algemene voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden gaan in zodra deze online zijn aangepast en u een nieuwe bestelling bij ons plaatst.

2. bestelling en website

2.1. Op alle online diensten en leveringen van AH Bierbox is het privacybeleid van toepassing dat u kunt vinden op www.ah.nl/privacy.

2.2. De informatie op de website van AH Bierbox wordt van tijd tot tijd aangepast. Indien u fouten op de website aantreft, zouden wij het zeer op prijs stellen als u ons dat meldt aan de klantenservice van AH Bierbox via het contactformulier op de website of telefonisch: 0800 - 0305. De klantenservice van AH Bierbox zorgt ervoor dat uw melding zo goed mogelijk wordt afgehandeld.

2.3. Wij zullen ons best doen om zoveel mogelijk te waarborgen dat de website virusvrij is, maar kunnen dat helaas niet garanderen. De website bevat links naar websites van derden. Wij selecteren de websites waarnaar verwezen wordt zo zorgvuldig mogelijk. Wij kunnen echter niet instaan voor de inhoud en het functioneren van de websites van derden.

2.4. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot onze website, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend logo's, de programmatuur, teksten, beelden en geluiden berusten bij Albert Heijn B.V., of bij aan haar gelieerde vennootschappen en/of bij diegene van wie zij een licentie verkregen heeft. Dit betekent onder meer dat het niet is toegestaan om zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming de op de websites vermelde informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen en/of te bewerken, behalve voor persoonlijk gebruik.

3. de overeenkomst(en)

3.1. Door een bestelling te plaatsen via AH Bierbox sluit u een koopovereenkomst met AH Bierbox voor de aanschaf van de bestelde producten.

3.2. AH Bierbox kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of u aan de betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien AH Bierbox op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

3.3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden AH Bierbox niet.

4. bezorging

4.1. Voor 22:00 uur afgeronde en betaalde bestellingen, worden nog dezelfde dag door AH Bierbox verzonden en zullen in de meeste gevallen de volgende dag worden bezorgd. Bestellingen die op zaterdag worden afgerond en betaald, worden in de meeste gevallen op maandag bezorgd. AH Bierbox kan bezorgtijden van de producten helaas niet garanderen. U kunt ons dus niet aanspreken op een te late levering.

4.2. Bij het plaatsen van een bestelling kan er geen bezorgmoment worden gekozen. Echter, op het moment dat u van onze vervoerder Dynalogic een e-mail ontvangt op het opgegeven e-mailadres met een track&trace code, kunt u via een link in deze e-mail het bezorgmoment verzetten naar een andere dag.

4.3 Wij verzoeken u om op het door u gekozen bezorgmoment aanwezig te zijn op het door u opgegeven adres om de producten in ontvangst te nemen. De producten wordt aangeboden op het aangegeven adres door onze vervoerder. Indien op dat adres niemand thuis blijkt te zijn, dan wordt diezelfde dag geprobeerd om de producten bij de buren af te geven. Wanneer dit niet lukt, worden de producten de volgende dag opnieuw eerst op het aangegeven adres aangeboden en zo nodig daarna bij de buren. Als de producten dan nog steeds niet bezorgd kan worden, ontvangt u daarvan bericht.

5. leeftijdsgrens

5.1. Alleen personen van 18 jaar en ouder kunnen zich voor www.ah.nl/Bierbox inschrijven en bestellingen plaatsen via de website. Bij de levering van onze bierboxen zal de bezorger om legitimatie vragen als twijfel bestaat over de leeftijd van de persoon aan wie de bestelling wordt afgegeven. De leeftijdscontrole geldt tot 25 jaar. Geldige legitimatiebewijzen zijn onder meer een nationaal paspoort en een Europese identiteitskaart. Indien niet aan de minimum-leeftijdsvereisten is voldaan, is de bezorger helaas genoodzaakt de bestelling mee terug te nemen, c.q. niet af te geven. De vereisten omtrent leeftijdscontrole gelden eveneens als geprobeerd wordt de producten af te geven bij de buren.

6. prijzen, bezorgkosten en betaling

6.1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6.2. Voor de bezorging van uw bestelling brengen wij kosten aan u in rekening. Deze kosten bedragen € 5,- voor bezorging op maandag t/m zaterdag. Indien u meerdere bierboxen per bestelling koopt, dan betaalt u slechts éénmaal de genoemde bezorgkosten.

6.3. Indien u een kortingscode van AH Bierbox hebt gekregen, dan kunt u deze, na het selecteren van de te bestellen producten en het invoeren van de verzendgegevens, in de winkelmand van de website van AH Bierbox invoeren en toevoegen. De waarde van een geldige kortingscode wordt direct verrekend in het totaalbedrag. Er kan maximaal één kortingscode per winkelmand worden ingevoerd.

6.4. Indien AH Bierbox na voltooien van een bestelling door u, om welke reden dan ook, niet in staat is om de door uw verschuldigde vergoeding voor de bestelde producten en de bezorging te incasseren en u ook na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de uitstaande vergoedingen voor de producten en bezorging te voldoen, is AH Bierbox (aldus Albert Heijn B.V.) gerechtigd de vordering uit handen geven. In dat geval komen alle door Albert Heijn B.V. gemaakte buitengerechtelijke incassokosten en gerechtelijke kosten, gemaakt in verband met te late betalingen, ten laste van u. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.

7. herroepingsrecht

7.1. U kunt een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag nadat u, dan wel de door u aangewezen derde, het product heeft ontvangen.

7.2. Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U mag het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat u het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals u dat in een winkel zou mogen doen. Indien het product in waarde is verminderd ten gevolge van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan, bent u daarvoor aansprakelijk. Indien u een speciaalbier opent, dan is de waardevermindering 100%.

7.3. Voor uw herroeping kunt u contact opnemen met onze klantenservice via www.ah.nl/klantenservice. Wij zullen een afspraak maken voor u bij onze vervoerder Dynalogic om de Bierbox op te halen. U kunt de overeenkomst ook herroepen door gebruik te maken van het modelformulier, zoals opgenomen in onze bevestiging van uw bestelling of door dit op andere ondubbelzinnige wijze aan ons melden.

7.4. U dient het product terug te sturen met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de AH Bierbox verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij u. Het door u betaalde bedrag voor de betreffende producten, wordt per ommegaande aan u vergoed, nadat wij het product hebben ontvangen of nadat u heeft aangetoond het product te hebben geretourneerd.

7.5. De navolgende producten zijn uitgesloten van het herroepingsrecht: producten die door AH Bierbox tot stand zijn gebracht overeenkomstig uw specificaties en/of producten die duidelijk persoonlijk van aard zijn (hieronder vallen in ieder geval de door AH Bierbox tot stand gebrachte en geleverde wenskaart met de door u aangeleverde tekst).

8. klantkaarten

8.1. Over de waarde van uw bestelling ontvangt u geen Air Miles of bonus. Overige klantkaarten kunnen ook niet worden gebruikt bij aankopen via AH Bierbox.

9. houdbaarheid en statiegeld

9.1. Het bier in de Bierbox is minimaal 3 maanden houdbaar. Op sommige bieren zit statiegeld. Dit is verrekend in de totaalprijs van de Bierbox.

10. wederverkoop

10.1. Onze producten zijn bestemd voor eindgebruikers en het is niet de bedoeling dat u ze doorverkoopt. Wij behouden ons daarom het recht voor om bestellingen om ons moverende redenen niet uit te leveren, bijvoorbeeld aan mogelijke wederverkopers en om een maximum te verbinden aan de te bestellen hoeveelheden van bepaalde artikelen.

11. klantenservice

11.1. Voor vragen, opmerkingen, suggesties en klachten kunt u contact met ons opnemen via een van de volgende kanalen:
Telefoon: 0800-0305 (gratis)
Twitter: twitter.com/albertheijn
Facebook: facebook.com/AlbertHeijn

12. geschillen

12.1. Op overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.